Szczegółowa informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez PRIMAVERA HOME Spółka z o.o. Spółka komandytowo-akcyja ul.Kłobucka nr.23B lok.U1, 02-699 Warszawa NIP: 5372642157 REGON: 380322806

Jak zapewne już Państwo wiedzą, 25 maja 2018 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych (tzw. RODO) – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. W związku z powyższym informujemy Panią/Pana, że Pani/Pana dane osobowe znajdują się w naszej bazie i są przetwarzane na opisanych niżej zasadach.

Zakres zastosowania informacji

Ta Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez spółkę PRIMAVERA HOME spółka z o.o. spółka komandytowo-akcyjna

 • osobiście (pracownicy, byli pracownicy, współpracownicy)
 • poprzez formularze elektroniczne,
 • w ramach kontaktów handlowych, umów z klientami lub dostawcami (tylko dane kontaktowe), oraz przez przedstawicieli spółki w zakresie działań zakupowych, sprzedażowych lub marketingowych (np. w ramach spotkań lub korespondencji biznesowej, w ramach konferencji lub innych eventów, przetargów, negocjacji itp.)
 • pozyskanych z ogólnodostępnych baz, portali itp.

Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka PRIMAVERA HOME spółka z o.o. spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Kłobuckiej 23B lok.U1 (02-699 Warszawa)

Administrator informuje, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

-Edrone Sp. z o.o. 1 Lekarska St. 31-203 Kraków – w celu korzystania z systemu mailingowego edrone.me, służącego do przesyłania newslettera oraz w celach marketingowych tylko i wyłącznie na potrzeby kampanii emali, sms, social media uruchomionej lub wskazanej przez Administratora za pomocą systemu edrone

Dane kontaktowe w sprawach dotyczących danych osobowych

Zapytania lub żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych przez

PRIMAVERA HOME spółka z o.o. spółka komandytowo-akcyjna prosimy kierować zgodnie z podanymi poniżej danymi kontaktowymi: PRIMAVERA HOME SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Kłobuckiej 23B lok.U1 (02-699 Warszawa)

tel: 83 343 38 13, email: biuro@primavera-home.eu

Dane osobowe przetwarzane w zbiorze „klienci”

Informujemy, że Pana/Pani dane są zbierane i przetwarzane w zbiorze „Klienci” dla celu 

PRIMAVERA HOME spółka z o.o. spółka komandytowo-akcyjna ul. Kłobucka 23B lok.U1, 02-699 Warszawa tel. +48 83 343 38 13, www.primavera-home.com ułatwienia nawiązywania kontaktów służbowych, realizacji zleceń oraz rozsyłania życzeń świątecznych.

Pani/Pana dane pochodzą z przekazanych wizytówek, ogólnodostępnych rejestrów, informacji internetowych lub są wynikiem dotychczasowej współpracy. Podanie danych jest dobrowolne. Dane są przetwarzane na podstawie przesłanki usprawiedliwionego prawnie celu administratora danych. Ma Pan/Pani prawo wglądu w swoje dane oraz ich poprawienia, jeśli są niepoprawne lub nieaktualne, a także prawo żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych ze względu na swoją szczególną sytuację.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania zlecenia/umowy, a po tym czasie przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić administrator danych i jakie mogą być podnoszone wobec administratora danych. Pani/ Pana dane nie są udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych do żądania tych danych na podstawie powszechnie obowiązujących ustaw.

Cel i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych:

Cel: realizacja umowy lub zamówienia,

Podstawa: art. 6 ust. 1 pkt b) RODO W przypadku zawarcia umowy lub zamówienia pomiędzy Panią/Panem, a spółką

PRIMAVERA HOME spółka z o.o. spółka komandytowo-akcyjna, dane podane przez Panią/Pana będą przetwarzane w celu wykonania takiej umowy lub zamówienia oraz ich rozliczenia.

Cel: kontakty biznesowe

Podstawa: art. 6 ust. 1 pkt f) RODO Przedstawiciele

PRIMAVERA HOME spółka z o.o. spółka komandytowo-akcyjna mogą skontaktować się z Panią/Panem w celu przedstawienia oferty spółki, zaproszenia na spotkanie lub event organizowany przez spółkę lub w ramach innych działań marketingowych. Może Pani/Pan otrzymywać sporadycznie informacje dotyczącą produktów, usług lub działalności Primavera Home spółka z o.o. spółka komandytowo-akcyjna oraz inne informacje mające związek z obszarami działalności spółki.

W przypadku, gdy jest Pani/Pan przedstawicielem dostawcy lub usługodawcy, przedstawiciele spółki

PRIMAVERA HOME spółka z o.o. spółka komandytowo-akcyjna mogą także skontaktować się z Panią/Panem, aby uzyskać ofertę, informację lub dokumenty.

Przetwarzanie Pani/Pana danych będzie w takim wypadku podejmowane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest marketing i sprzedaż produktów i usług oraz budowanie i umacnianie relacji biznesowych. Przysługuje Pani/Panu prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania danych osobowych.

Cel: odpowiedź na zapytanie,

Podstawa: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO W przypadku przekazania zapytania w dowolnej formie, np. e-mail, telefon, portal społecznościowy, wyraża Pani/Pan zgodę na kontakt związany z realizacją Pani/Pana prośby lub zapytania.

PRIMAVERA HOME spółka z o.o. spółka komandytowo-akcyjna ul. Kłobucka 23B lok.U1, 02-699 Warszawa tel. +48 83 343 38 13, www.primavera-home.com

Cel: realizacja obowiązku prawnego sporządzenia i przechowywania dokumentacji,

Podstawa: art.6 ust.1 pkt c) RODO W przypadku wykonywania umowy lub zamówienia lub innego świadczenia na Pani/Pana rzecz będziemy także przetwarzać dane osobowe zawarte na fakturach, w księgach rachunkowych lub w innej dokumentacji potwierdzającej zawarcie i wykonanie umowy w celu sporządzenia i przechowywania dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dotyczy to sytuacji, gdy jest Pani/Pan stroną umowy lub zamówienia, jak i sytuacji gdy stroną umowy lub zamówienia jest Pani pracodawca lub podmiot, z którym Pani/Pan współpracuje lub gdy zostało wykonane na Pani/Pana rzecz jakiekolwiek świadczenie.

Dane osobowe przetwarzane w zbiorze „kandydaci do pracy” Informujemy, że Pana/Pani dane osobowe są zbierane i przetwarzane w zbiorze pn. „Kandydaci do pracy”dla celów prowadzenia postępowania rekrutacyjnego, w oparciu o wyrażoną przez Pana/Panią zgodę.

Podanie danych jest dobrowolne. Ma Pan/Pani prawo wglądu w dane i ich poprawiania, jeśli są niepoprawne lub nieaktualne oraz odwołania w każdym czasie swojej zgody, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji, a po tym czasie przez kolejne 6 miesięcy dla celów ponownej rekrutacji.

Dane ze zbioru „Kandydaci do pracy” nie są udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych do żądania tych danych na podstawie powszechnie obowiązujących ustaw.

Cel: prowadzenia postępowania rekrutacyjnego

Podstawa: wyrażona przez Pana/Panią zgoda Dane osobowe przetwarzane w zbiorze „pracownicy” – dotyczy również byłych pracowników RIDEX Informujemy, że Pana/Pani dane osobowe są zbierane i przetwarzanie w zbiorze pn. „Pracownicy” dla celów prowadzenia dokumentacji pracowniczej, w zakresie i na podstawie obowiązku wynikającego z przepisów Kodeksu Pracy. Te i inne dane mogą być również przetwarzane dla celów prowadzenia spraw płacowych, księgowych, podatkowych i ubezpieczenia społecznego oraz zdrowotnego, w zakresie i napodstawie obowiązków wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących ustaw. Podanie danych w zakresie określonym w Kodeksie Pracy (art. 221) jest obowiązkowe. Ma Pan/Pani prawo wglądu w dane i ich poprawiania, jeśli są niepoprawne lub nieaktualne, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów Kodeksu Pracy Oprócz danych, których podanie jest obowiązkowe i wynika z Kodeksu Pracy, w zbiorze „Pracownicy” zbierane i przetwarzane mogą być również inne dane, których zbieranie i przetwarzanie oparte jest o Pana/Pani dobrowolnie wyrażoną zgodę np. nr rachunku bankowego. W tych przypadkach, oprócz praw wymienionych powyżej przysługuje Panu/Pani prawo do odwołania zgody w każdym czasie.

PRIMAVERA HOME spółka z o.o. spółka komandytowo-akcyjna ul. Kłobucka 23B lok.U1, 02-699 Warszawa tel. +48 83 343 38 13, www.primavera-home.com

Dane ze zbioru „Pracownicy” są udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa. Mogą również być udostępniane (w zakresie: imię, nazwisko, nr PESEL, nr dokumentu tożsamości, stanowisko, zdjęcie) klientom Spółki dla celów wystawienia przepustki/zezwolenia wejścia na obiekt/ teren zakładu. Podstawa: przepisy Kodeksu Pracy (art. 221)

Cel: prowadzenie dokumentacji pracowniczej, spraw płacowych, księgowych, podatkowych i ubezpieczenia społecznego oraz zdrowotnego w zakresie i na podstawie obowiązku wynikającego z przepisów Kodeksu Pracy

Podstawa: zgoda pracownika
Dane osobowe przetwarzane w zbiorze „współpracownicy”

Informujemy, że Pana/Pani dane osobowe są zbierane i przetwarzane w zbiorze pn. „Osoby współpracujące” dla celów realizacji umowy zawartej między Panem/Panią i

PRIMAVERA HOME spółka z o.o. spółka komandytowo-akcyjna Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić administrator danych i jakie mogą być podnoszone wobec administratora danych.

Te i inne dane mogą być również przetwarzane dla celów prowadzenia spraw płacowych, księgowych, podatkowych i ubezpieczenia społecznego oraz zdrowotnego, w zakresie i na podstawie obowiązków wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących ustaw.

Cel: realizacja umowy zawartej między Panem/Panią i PRIMAVERA HOME: umowa cywilnoprawna

Uprawnienia 
Zgodnie z przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • dostępu do danych;
 • sprostowania danych;
 • usunięcia danych;
 • ograniczenia przetwarzania danych;
 • przenoszenia danych;
 • sprzeciwu (gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora);
 • cofnięcia zgody (gdy podstawą przetwarzania jest zgoda) zakresie wynikającym z rozporządzenia RODO

Przysługuje również Pani/Panu prawo do wniesieni skargi do właściwego organu nadzorczego - Prezesa Urząd Ochrony Danych Osobowych.

 ul. Kłobucka 23B lok.U1, 02-699 Warszawa tel. +48 83 343 38 13, www.primavera-home.com

Pinterest
.
.